TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem
 

Domov se zvláštním režimem (DSZR) je součástí komplexu geriatrického centra, kde je provoz zdravotních lůžek zabezpečen činností početného týmu zdravotnického personálu s lékaři. Pobyt na sociálním lůžku domova se zvláštním režimem má tak zajištěnu nadstandardní dostupnost zdravotní péče. Tento domov je typem zařízení sociálních služeb, kde poskytujeme pobytové služby osobám, převážně seniorského věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají z důvodu těchto onemocnění sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Vzhledem k vyšší soběstačnosti a trendu v zajišťování kvality života ve stáří je kladen velký význam na poskytování vyššího standardu hotelové péče. Domov se zvláštním režimem je umístěn v nově rekonstruovaném pavilonu. Pokoje zde jsou převážně jedno a dvoulůžkové, vybavené elektricky polohovatelnými lůžky, mnohé s balkony do parkové části areálu, všechny s vlastním sociálním zařízením, televizí a možností připojení na internet. Služba je hrazena v režimu vícezdrojového financování, kde vedle příspěvků státu, Kraje Vysočina a plateb ze zdravotního pojištění, hradí osoba čerpající tuto službu za ubytování a stravu dle §16 vyhl. 505/2006 Sb. částkou do výše 455,- Kč denně. Osoba čerpající sociální službu v domově se zvláštním režimem má přiznán některý ze stupňů příspěvku na péči. Tento příspěvek je u domova se zvláštním režimem v souladu se zákonem v plném rozsahu využíván k zajištění zde poskytované sociální pomoci a péče. Pobyt v domově se zvláštním režimem je založen na smluvním vztahu mezi Osobou a Poskytovatelem, který specifikuje obsah služby, práva a povinnosti smluvních stran (viz. Vzor smlouvy).

Další potřebné informace Vám sdělí sociální pracovnice pro Domov se zvláštním režimem a Sociální lůžka – Bc. Hana Karpíšková, tel: 561 030 228, 724 253 418, hkarpiskovaml@ldn-pocatky.cz nebo Hana Ažaltovičová, tel: 565 301 390, 602 613 245, hazaltovicova@ldn-pocatky.cz

 

Poslání domova se zvláštním režimem

DSZR poskytuje pobytové sociální služby občanům, kteří v důsledku stáří či změny zdravotního stavu, nemohou svou sociální a zdravotní situaci řešit vlastními silami v přirozeném domácím prostředí, a ani nemají ve svém okolí nikoho, kdo by jim pomohl tuto situaci řešit. Posláním DSZR je tedy vytvořit podmínky pro prožití klidného, spokojeného a důstojného stáří v příjemném a bezpečném prostředí s důrazem na snahu zachovat, či zlepšit stávající soběstačnost v co nejvyšší možné míře.

Cílová skupina

V Domově se zvláštním režimem jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, stařecké, Alzheimerovy demence a ostatních typů demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby, kterým byl přiznán starobní nebo plný invalidní důchod. Věková struktura cílové skupiny je od 27 let.

Cíle služby

 • vytvořit podmínky pro důstojný, bezpečný a plnohodnotný život uživatelů
 • zachovat či zlepšit stávající soběstačnost uživatelů v co nejvyšší možné míře
 • dbát na dodržování základních lidských práv a svobod
 • podporovat udržení a prohlubování rodinných a přátelských kontaktů
 • při poskytování sociálních služeb vycházet z individuálních potřeb uživatelů
 • neustále zkvalitňovat služby dle nových metodik a poznatků
 • podporovat vzdělávání a profesní růst zaměstnanců

Okruh osob, kterým službu neumíme poskytnout

 • osobám, které nesplňují cílovou skupinu
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní odbornou zdravotnickou péči
 • osobám s infekční nemocí, pro kterou nejsou schopni pobytu v sociálním zařízení
 • osobám s duševními chorobami, které jsou ohrožující pro společné soužití s ostatními uživateli
 • službu nemůže zařízení také poskytnout z důvodu nedostatečné kapacity

Principy poskytování služeb

1) Dodržování lidských práv a svobod

 • maximální naplňování práv uživatele
 • rovné podmínky pro všechny uživatele
 • zamezení sociálního vyloučení uživatele

2) Respektování volby uživatelů

 • právo na soukromí uživatele (nebýt rušen, vstupovat po zaklepání, nerušit soukromí při toaletě, při lékařské prohlídce)
 • právo na vyjádření osobního, subjektivního názoru uživatele
 • právo na informovanost  a možnost vyjadřovat se kvěcem, které se ho týkají (personál zajistí uživateli dostupné informace, rozhodnutí však nechávají na uživateli)
 • základem provádění služby a podpory je sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová spolupráce (flexibilita služby, pružné přizpůsobení potřebám uživatelů, nikoli uživatelé potřebám pracovníků)
 • základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti a jinými zařízeními sociálních služeb
 • podpora a spolupráce s rodinami uživatelů (právo přijímat návštěvy v průběhu celého dne)
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke všem uživatelům

3) Individualizace služby

 • základem plánování služby jsou individuální potřeby, přání a tužby uživatelů
 • základem působení na uživatele je individuální přístup a respektování jeho práv
 • uživatel má právo vybrat si z nabídky aktivit, které je Domov schopen nabídnout
 

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní rozsah činností sestává z následujících úkonů

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 • pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů