TELEFON
+420 565 301 370

 

ADRESA
Nemocnice Počátky, s.r.o.
Havlíčkova 206, 394 64  Počátky

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Cílová skupina

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče jsou typem zařízení sociálních služeb, kde poskytujeme pobytové služby osobám, které byly hospitalizovány na lůžku ústavní zdravotní péče, již další ústavní zdravotní péči nevyžadují, ale vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, snížené soběstačnosti v základních denních činnostech a nepříznivé sociální situaci nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb a nebo pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. Služba je určena pro dospělé osoby od 27 let s chronickým onemocněním.

Poslání

Posláním našich Sociálních lůžek je zabezpečit kvalitní péči v důstojném a bezpečném prostředí osobám, které nemohou žít ve svém vlastním přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti a omezené schopnosti sebepéče a péče o domácnost, do doby, než je jim zajištěna odpovídající péče či sociální služba. Naší snahou je zachovat či zlepšit jejich stávající soběstačnost a poskytovat službu dle jejich individuálních potřeb.

Zásady poskytování sociální služby

 • dodržování práv uživatelů – zaměstnanci i celé zařízení se snaží vytvářet takové podmínky, které by uživateli umožnili naplňovat svá práva
 • důstojný, ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke všem uživatelům služby, který je založen na zásadách etických kodexů (Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, Etický kodex České asociace sester a Etický kodex zaměstnanců Sociálních lůžek)
 • právo uživatele na vyjádření osobního, subjektivního názoru a možnost vyjadřovat se k věcem, které se ho týkají (personál zajistí uživateli dostupné informace, rozhodnutí však nechá na uživateli)
 • individualizace služby
 • zachování co největší míry soběstačnosti uživatelů – při poskytování služby se zaměstnanci snaží zachovávat a rozvíjet schopnosti a dovednosti uživatelů vedoucí k jejich větší soběstačnosti
 • týmová spolupráce všech pracovníků (flexibilita služby, pružné přizpůsobení potřebám uživatelů)
 • odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti a jinými zařízeními sociálních služeb

Cíle služby

 • zajistit uživatelům potřebnou podporu a péči
 • podpořit uživatele v udržení či zlepšení jejich schopností a dovedností
 • aktivně spolupracovat s uživatelem a jeho rodinou na tom, aby služba nebyla poskytována dlouhodobě a uživatelům byla co nejdříve zajištěna odpovídající péče či sociální služba

Službu nemůžeme poskytnout

 • osobám, kteří nesplňují cílovou skupinu
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní odbornou zdravotnickou péči
 • osobám s infekční nemocí, pro kterou nejsou schopni pobytu v sociálním zařízení
 • osobám s duševními chorobami, které jsou ohrožující pro společné soužití s ostatními uživateli
 • osobám se závislostmi na návykových látkách či alkoholu, které narušuje soužití s ostatními uživateli
 • osobě, která žádá o poskytnutí stejné sociální služby poté, co jí byla před méně jak 6 měsíci vypovězena smlouva na tuto službu pro porušování povinností vyplývající ze smlouvy
 • z důvodu naplněné kapacity Sociálních lůžek

Výše úhrady za službu

Služba je hrazena v režimu vícezdrojového financování, kde vedle příspěvků státu a plateb ze zdravotního pojištění, hradí uživatel čerpající tuto službu ubytování a stravu dle § 18 vyhl. 505/2006 Sb. částkou do výše 455,- Kč denně, přičemž mu po úhradě za ubytování a stravu musí zůstat alespoň 15% z jeho příjmu. Pokud příjem uživatele nepostačuje na úhradu těchto nákladů, je sjednávána spoluúčast na této úhradě s blízkou osobou (manželem, manželkou, dětmi, rodiči), s jinou fyzickou osobou nebo s právnickou osobou uživatele, kterému je služba poskytována. Má-li uživatel čerpající sociální službu poskytovanou ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče přiznán některý ze stupňů závislosti příspěvku na péči, je tento příspěvek v souladu se zákonem v plném rozsahu využíván k zajištění zde poskytované sociální pomoci. Součástí úhrady nejsou doplatky za léky.

Pobyt ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je založen na smluvním vztahu mezi Osobou a Poskytovatelem, který specifikuje obsah služby, práva a povinnosti smluvních stran.

Péče je vykonávána na pokojích vybavených polohovatelnými lůžky a televizí

Další potřebné informace Vám sdělí sociální pracovnice pro Domov se zvláštním režimem a Sociální lůžka – Bc. Hana Karpíšková, tel: 561 030 228, 724 253 418, hkarpiskovaml@ldn-pocatky.cz nebo Hana Ažaltovičová, tel: 565 301 390, 602 613 245, hazaltovicova@ldn-pocatky.cz

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Základní rozsah činností sestává z následujících úkonů

 • ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
 • pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti: nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů